Mokinių elgesio taisyklės

I. BENDRIEJI REIKALAVIMAI

1.1. Kiekvienas mokinys susipažįsta su mokinio elgesio taisyklėmis;

1.2. Mokinys kultūringai ir drausmingai elgiasi pamokų ir pertraukų metu;

1.3. Po skambučio į pamoką kiekvienas mokinys klasėje sėda į savo vietą;

1.4. Pamokos metu išeiti iš klasės galima tik leidus mokytojui;

1.5. Darbo vietą mokinys prižiūri pats. Radęs sugadintą inventorių, informuoja mokytoją;

1.6. Užsiimti pašaliniais darbais pamokoje neleidžiama;

1.7. Mobilieji telefonai prieš pamokas turi būti išjungti ir paliekami pas mokytoją iki pamokų pabaigos;

1.8. Mokinys į mokyklą ateina apsirengęs mokykline uniforma;

1.9. Paltus, striukes, lauko batus prieš pamokas mokinys palieka spintelėje;

1.10. Mokykloje ir jos teritorijoje neleidžiama:

1.10.1. Naudoti fizinę prievartą (mušti, stumdyti, spardyti ir pan.), emocinę prievartą (tyčiotis, pravardžiuoti, grasinti, ignoruoti ir pan.), vartoti necenzūrinius žodžius;

1.10.2. Rūkyti, vartoti narkotines ir psichotropines medžiagas;

1.10.3. Žaisti azartinius žaidimus;

1.10.4. Leisti laisvalaikį be mokytojų priežiūros;

1.10.5. Į mokyklą neštis saugumui, sveikatai ir gyvybei pavojingus daiktus;

1.10.6. Pamokoje neleidžiama naudotis mp3 grotuvais, Ipad, Ipod ir panašiomis ryšio priemonėmis;

1.10.7. Filmuoti ir fotografuoti mokyklos bendruomenės narius ir viešinti jų atvaizdus negavus asmens sutikimo;

1.10.8. Platinti informaciją apie asmenį be jo sutikimo per masines informavimo priemones, socialinius tinklalapius internete;

1.10.9. Klastoti dokumentus, keisti įrašus.

II. MOKINIO TEISĖS IR PAREIGOS

2.1. Mokinys turi teisę:

2.1.1. Gauti informaciją apie mokymo programas, ugdymo planus, vykdomus projektus, mokymo formas; mokinių žinių tikrinimo ir vertinimo sistemą;

2.1.2. Pagal savo gebėjimus ir poreikius mokytis mokykloje ir įgyti valstybinius standartus atitinkantį išsilavinimą;

2.1.3. Pasirinkti neformaliojo švietimo programas;

2.1.4. Į psichologinę ir specialiąją pedagoginę, socialinę pedagoginę pagalbą;

2.1.5. Į socialinę pagalbą, jei tokios pagalbos negali jam suteikti tėvai (globėjai, rūpintojai);

2.1.6. Mokytis savitarpio pagarba grįstoje, psichologiškai, dvasiškai ir fiziškai saugioje aplinkoje, turėti higienos reikalavimus atitinkantį mokymosi krūvį;

2.1.7. Į nešališką mokymosi pasiekimų vertinimą;

2.2. Mokinio pareigos:

2.2.1. Laikytis Mokinių elgesio taisyklių;

2.2.2. Rašyti visus pagal bendrą ugdymo planą numatytus atsiskaitomuosius darbus;

2.2.3. Sudarius mokymosi sutartį, laikytis visų jos sąlygų;

2.2.4. Išvykose, ekskursijose laikytis saugaus elgesio taisyklių;

2.2.5. Gerbti vienas kitą, mokytojus ir kitus mokyklos bendruomenės narius;

2.2.6. Pamokos metu netrukdyti mokytojui, draugams, vykdyti mokytojo nurodymus;

2.2.7. Nevėluoti, lankyti pamokas ir stropiai mokytis;

2.2.8. Tausoti jam mokyklos duotus vadovėlius, knygas, kitas mokymo priemones, saugoti mokyklos turtą.

III. MOKINIO SKATINIMAS IR DRAUSMINIMAS

3.1. Mokiniai gali būti skatinami:

3.1.1. Už pasiekimus įteikiant klasės mokytojo padėkos raštą. Pareiškiant padėką mokinio tėvams;

3.1.2. Įteikiant mokyklos padėkos raštą;

3.1.3. Olimpiadų, konkursų, varžybų nugalėtojus pasveikinant viešai ir įteikiant atminimo dovanėles;

3.2. Mokiniams gali būti taikomos drausminimo priemonės:

3.2.1. Klasės auklėtojo, mokytojo pastaba žodžiu ar raštu elektroniniame dienyne;

3.2.2. Mokinio tėvų (globėjų) informavimas žodžiu ar raštu;

3.2.3. Svarstymas Vaiko gerovės komisijoje;

3.2.4. Svarstymas Mokytojų tarybos ir Mokyklos tarybos posėdžiuose;

3.2.5. Teisėsaugos organų informavimas apie mokinio teisėsaugos ir teisėtvarkos pažeidimus;

3.2.6. Šalinimas iš mokyklos.