2021-10-18

|

Kategorijos: Aktuali informacija, COVID19

COVID–19 APŽVALGA (2021-10-18)

Kauno rajono Ringaudų pradinėje mokykloje perrenkami  sutikimai  testuotis, kuriuose tėvai turi teisę rinktis: dalyvauti savikontrolės tyrime, testuotis esant sąlyčiui su patvirtintu COVID-19 ligos atveju, testuotis nustačius teigiamą savikontrolės tyrimo rezultatą, kol laukiama patvirtinamojo PGR tyrimo rezultato. Visi besitestuojantys bus suvedami  į  Mokinių  registrą, nes pakeistas OV 2021.08.24d. sprendimo Nr. V-1927 „Dėl pavedimo organizuoti, koordinuoti ir vykdyti testavimą ugdymo įstaigose“ 10.3 punktas.

Covid-19 statistika:


 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVAS

SPRENDIMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO, VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVO 2021 M. RUGPJŪČIO 24 D. SPRENDIMO NR. V-1927 „DĖL PAVEDIMO ORGANIZUOTI, KOORDINUOTI IR VYKDYTI TESTAVIMĄ UGDYMO ĮSTAIGOSE“  PAKEITIMO

2021 m. spalio 14 d. Nr. V-2295

Vilnius

 P a k e i č i u Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. rugpjūčio 24 d. sprendimą Nr. V-1927 „Dėl pavedimo organizuoti, koordinuoti ir vykdyti testavimą ugdymo įstaigose“:

  1. Pakeičiu 2 punktą ir jį išdėstau taip:

„2. Rekomenduoti ugdymo įstaigose ugdomiems vaikams ir mokiniams, išskyrus tuos, kurie atitinka Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2021 m. rugpjūčio 27 d. įsakyme Nr. V-1946 „Dėl Kriterijų, kuriais vadovaujantis darbuotojams neatliekami sveikatos patikrinimai, ar neserga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), dėl kurios yra paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija ir (ar) karantinas, nustatymo“ nurodytas sąlygas (toliau – mokiniai, kuriems testavimas nereikalingas), dalyvauti periodiniame profilaktiniame testavime. Testavime po turėto didelės rizikos sąlyčio su patvirtintu COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) atveju, ar asmeniu, kuriam nustatytas teigiamas savikontrolės greitasis antigeno testas, rekomenduojama dalyvauti norintiems testuotis ugdymo įstaigų darbuotojams ir mokiniams, kuriems testavimas nereikalingas, išskyrus persirgusius asmenis, kuriems mažiau nei prieš 90 dienų COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) diagnozuota atlikus PGR ar antigeno testą.“

  1. Pakeičiu 8.4 papunktį ir jį išdėstau taip:

„8.4. gavus teigiamą antigeno testo rezultatą ir įtarus COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) atvejį, informuoti apie poreikį pasitikrinti dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) teigiamą rezultatą gavusiam mokiniui bei registraciją į mobilųjį punktą patvirtinamajam SARS-CoV-2 (2019-nCoV) RNR nustatymo tikralaikės PGR metodu tyrimui (toliau – PGR tyrimas) per Karštosios linijos sistemą telefonu 1808 arba pildant elektroninę registracijos formą adresu www.1808.lt. Teigiamą rezultatą gavusiam mokiniui rekomenduojama nedalyvauti kontaktiniame ugdyme kol nėra gautas neigiamas PGR tyrimo rezultatas arba 10 dienų, jei PGR tyrimas neatliekamas. Ugdymo įstaigų vadovams rekomenduojama šias nuostatas įtraukti į ugdymo įstaigos vidaus tvarkas;“.

  1. Pakeičiu 3 papunktį ir jį išdėstau taip:

„10.3. vykdant savikontrolės ir kaupinių PGR tyrimus, pažymėti arba paskirti atsakingą asmenį, kuris žymėtų Mokinių registre pagal pradinio, pagrindinio ir (ar) vidurinio ugdymo, profesinio mokymo programą ugdomus mokinius, dėl kurių gautas sutikimas dalyvauti testavime (kaupinių PGR tyrimų atveju – nurodant kontaktinį mokinio atstovo pagal įstatymą arba 16 metų ir vyresnio mokinio telefono numerį), o atšaukus sutikimą, žymėjimą panaikinti;“.

 

Sveikatos apsaugos ministras, valstybės lygio

ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovas                                         Arūnas Dulkys